ROBOTY KUCHENNE

POKRYWA MIKSERA DO ROBOTA KASIA MRK-12

POKRYWA MIKSERA DO ROBOTA KASIA MRK-12

19,00 PLN

POPYCHACZ SOKOWIRÓWKI DO ROBOTA KASIA MRK-12

POPYCHACZ SOKOWIRÓWKI DO ROBOTA KASIA MRK-12

29,00 PLN

FILTR SOKOWIRÓWKI DO ROBOTA KASIA MRK-12

FILTR SOKOWIRÓWKI DO ROBOTA KASIA MRK-12

19,00 PLN

GŁÓWKA WYCISKOWA DO ROBOTA KASIA MRK-12

GŁÓWKA WYCISKOWA DO ROBOTA KASIA MRK-12

19,00 PLN

MIESZAK HAKOWY DO ROBOTA KASIA MRK-12

MIESZAK HAKOWY DO ROBOTA KASIA MRK-12

29,00 PLN

POJEMNIK WYCISKOWY DO ROBOTA KASIA MRK-12

POJEMNIK WYCISKOWY DO ROBOTA KASIA MRK-12

49,00 PLN

NÓŻ Z OSŁONĄ DO ROBOTA KASIA MRK-12

NÓŻ Z OSŁONĄ DO ROBOTA KASIA MRK-12

39,00 PLN

UBIJAK DO ROBOTA KASIA MRK-12

UBIJAK DO ROBOTA KASIA MRK-12

39,00 PLN

MIESZADŁO DO UBIJANIA MRK-19

MIESZADŁO DO
UBIJANIA MRK-19

89,00 PLN

MIESZADŁO Z SILIKONOWYM WYKOŃCZENIEM MRK-19

MIESZADŁO Z SILIKONOWYM
WYKOŃCZENIEM MRK-19

89,00 PLN

MIESZADŁO HAKOWE MRK-19

MIESZADŁO
HAKOWE MRK-19

89,00 PLN

OSŁONA MISY DO ROBOTA PLANETARNEGO MRK-19

OSŁONA MISY DO ROBOTA PLANETARNEGO MRK-19

69,00 PLN