Polityka prywatności

z dnia

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności sklepu online MPMstrefa.pl (dalej: „Dane”) jest Sprzedawca – MPM agd S.A. z siedzibą 05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 3

2.  Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:

 • prowadzenia Konta,
 • realizacji Zamówień,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników poprzez formularze dostępne na stronach MPMstrefa.pl.

3.  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest przygotowanie i zawarcie pomiędzy Użytkownikiem oraz Sprzedawcą umowy na świadczenie Usługi - art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane przetwarzane są również w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio otrzymania innej Usługi.

4.  Na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu), numer telefonu (w celu kontaktu pomiędzy Konsumentem a dostawcą zamówienia).

5.  Na potrzeby stworzenia i prowadzenia Konta przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres email. W przypadku, gdy przy użyciu Konta zostało złożone zamówienie, w ramach Konta zostaną zachowane również Dane o numerze telefonu i adresie dostawy (na potrzeby przyszłych zamówień).

6.  Dane o konkretnym zamówieniu będą przechowywane przez okres maksymalnie 6-letni, w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi oraz na potrzeby wynikające z przepisów podatkowych.

7.  Sprzedawca zastrzega, że Konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z Kontem przez nieprzerwany okres 5 lat. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:

 • w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa,
 • w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika. Na potrzeby reklamacji i udzielania odpowiedzi na pytania będą przetwarzane Dane wpisane przez Użytkownika w formularzach. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi przez okres niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia

8.  Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

9.  Dane adresu dostawy zamówienia (oraz numer telefonu) wykorzystywane na potrzeby realizacji zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim w celu dostawy zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia zamówienia – stosowanie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. Instytucje płatnicze są odrębnymi administratorami danych jako podmioty świadczące na rzecz Konsumenta usługę płatniczą.

10.  Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.  Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

12.  Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych.
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia Danych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

13.  Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane do mpmstrefa@mpm.pl lub na adres: MPM agd S.A. ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek.