Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

 

Niniejsze zasady określone w punkcie 7 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów Indywidualnych (Konsumentów).

1.    Zgodnie z Ustawą z dn 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres; mpmstrefa@mpm.pl  

2.   Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

3.   Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, mpmstrefa.pl , zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty.

4.   Po otrzymaniu i przyjęciu towaru mpmstrefa.pl , zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu (z wył. pkt 3) oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego.

5.   Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres sklepu mpmstrefa.pl  . W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego, nie wyklucza możliwości rezygnacji z tytułu rękojmi.

7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.